ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА NOACOFFEE.COM

 

Общи условия и правила за използване на услугите предоставяни чрез noacoffee.com
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът, ЕИК 204227378 (noacoffee.com) и Потребител на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн noacoffee.com и поддомейните му (Сайт/ът) и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от noacoffee.com (Услуги/те) на Сайта. За да получи възможност да използва Услугите нa noacoffee.com, Потребителят извършва регистрация на Сайта.
Собственик на информационната платформа noacoffee.com е НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД – дружество, регистрирано в Република България, със седалище: гр. София, УЛ. ПРОФ. ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВ 20, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 204227378 телефон за контакт +359 885 355 701; имейл: info@noacoffee.com Адресът на управление е: гр. София, УЛ. ПРОФ. ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВ 20.
С извършването на регистрация или пазаруването като гост без регистрация на Сайта Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:
• Информационните услуги на Сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“.
• Noacoffee.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
• Noacoffee.com не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.
• Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ в магазина Noacoffee.com към момента на проверката да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи Noacoffee.com потвърждава възможността / невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока.
• Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като Noacoffee.com се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него имейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.
• При регистрацията на Сайта Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.
• Noacoffee.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.
2. Защита на личните данни.
• С потвърждението на графа „приемам” на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът, за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка и маркетингови цели в съответствие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.
3. Авторски права и ограничения свързани с тях.
Авторските права и всички права на интелектуалната собственост в материалите, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.
Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Noacoffee.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта.
Noacoffee.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Noacoffee.com и лицето публикуващо информацията.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Noacoffee.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензи от производителя/дистрибутора на стоката.
Всички предоставени от Noacoffee.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Noacoffee.com и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Noacoffee.com и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат.
Noacoffee.com не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.
Представяни стоки и услуги на Сайта.
Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;
В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Noacoffee.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на продуктите и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
Посочените на сайта цени са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите Noacoffee.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.
Закупуване на стока и/или услуга от Сайта Noacoffee.com
Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на Noacoffee.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.
По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.
При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения с НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на Noacoffee.com, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта;
Noacoffee.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Noacoffee.com има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
Заплащане на закупени стоки и услуги
При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на Noacoffee.com или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.
При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, Noacoffee.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.
При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока, съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, Noacoffee.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.
Поръчка
Цените на стоките и артикулите, предлагани чрез платформата за онлайн пазаруване, достъпна чрез домейн Noacoffee.com са цени без цената за доставката. Цената за доставката се определя отделно при осъществяването на поръчката.
Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в информационната платформа за онлайн пазаруване.
Договорът се сключва на български език.
Договорът между НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът и Потребител представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://www.noacoffee.com/uslovia-za-polzvane/
Страна по договора със НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът е Потребител/Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребител.
Този договор се счита за сключен от момента на извършване и потвърждаване на регистрационната форма в информационната платформа от Потребител за съответната заявка. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.
НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес посредством куриерската фирма подизпълнител и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.
Правила за поръчка: Договорът сключен между Потребителя и сайта е договор за продажба от разстояние при условията на авансово или отложено плащане.
Доставка
Потребителят има право да избере дали заявената, поръчана и предплатена(или отложена за плащане след доставката) от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него – чрез куриер или да я вземе лично от офиса на НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД.
!!!!Стойността на куриерските и транспортни разходи не е включена в цената на стоките и артикулите. Тя се определя съгласно тарифите на избрания куриер, като Потребителят може да се осведоми за нея по време на извършване на поръчката – на страницата на количката – още преди да започне процедурата по изпълнение на поръчката.
!!!!!В случай, че избраният, поръчан и предплатен артикул е изчерпан и доставчика е в невъзможност да изпълни поръчката, Потребителят може да замени дадените продукти с други на същата стойност или Потребителят има право при изрично желание от негова страна платената сума да му бъде възстановена.
!!!!Срок на доставката: в период от 24 часа до 3 работни дни. След приемането и обработването на поръчката Доставчикът си запазва правото да удължи срока на доставката с период до 30 работни дни/ при обстоятелства различни от нормалните/. Доставчикът ще уведоми Потребител чрез имейл, в такъв случай, за обстоятелствата, възможностите и правата му.
Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 3 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Noacoffee.com.
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Noacoffee.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.
Цената за доставка се определя в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката.
При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Бележки към поръчката” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като Noacoffee.com съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.
Noacoffee.com може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от Noacoffee.com информация, отказът от предоставянето и, води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.
Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията, публикувана за поръчвания артикул. Сумата за доставка се поема от клиента.
Noacoffee.com не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от Noacoffee.com обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.
При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Noacoffee.com на тел. +359 885 355 701
При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно Noacoffee.com на тел. +359 885 355 701.Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Noacoffee.com не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя.
При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Noacoffee.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.
Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването на Noacoffee.com за такова искане на тел: +359 885 355 701 или на email: info@noacoffee.com
Noacoffee.com си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
Noacoffee.com извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.
Отговорност
НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока.
При допуснати технически грешки в съдържанието, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако същите не бъдат унищожени по реда на приложимото законодателство – в последния случай нито Потребител нито НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът ще дължат обезщетение на която и да е от страните.
НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът си запазва правото да спира Сайта по всяко време, без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
Отказ от закупена стока
Потребителите имат право на рекламация или да се откажат от сключения договор в сроковете и при условията предвидени и регулирани от законите в Р. България, в частност Закон за защита на Потребителя.
1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор в срок oт 2 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
2. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
• за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които “НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът не е в състояние да контролира;
• за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка;
• за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
• за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения свързани с хигиената или защита на здравето;
4. В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
6. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Noacoffee.com за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
7.Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта Noacoffee.com, като в случай че използва тази възможност, Noacoffee.com незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
8.В случай, че потребителят се откаже от договора,Noacoffee.com ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Noacoffee.com), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира Noacoffee.com за неговото решение за отказ от договора.Noacoffee.com ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.
9.Noacoffee.com има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
10.Потребителят следва да изпрати на Noacoffee.com или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал Noacoffee.com за отказа си от договора.
11.Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Noacoffee.com преди изтичането на 14-дневния срок.
12.Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката в размер на до 4 лв.
13.Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
14.Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. Noacoffee.com запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.
Приложимо Право
Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр.София по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.
С поставяне на отметка, срещу Общи условия на НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът, ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.
Настоящите общи условия и договора на Потребителя с НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в информационната платформа за онлайн пазаруване. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
• в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на Потребителя.
Други
Noacoffee.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
Noacoffee.com си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта Noacoffee.com администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България.Noacoffee.com декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.
Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Noacoffee.com на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел On-line на тел. +359 885 355 701, в рамките на работното време: от 09:30 до 18:00 часа, от понеделник до петък.
Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта на Noacoffee.com.
Ползването на интернет портал www. Noacoffee.com от Вас представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания.
Настоящите Общи условия и правила за работа с клиенти на НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД/Доставчикът, отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им 11/04/2017 г.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Noacoffee.com Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА В ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛВАЙТЕ САЙТА. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ ОСВЕН СЪГЛАСИЕТО СИ С ТЯХ, СЪЩО И, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.
Координатите на Noacoffee.com са следните:

НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД, EIK: 204227378
гр. София, УЛ. ПРОФ. ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВ 20
Тel. : +359 885 355 701/ email: info@noacoffee.com / Noacoffee.com

**Terms and Conditions for Using NOACOFFEE.COM Services**

These general terms and rules govern the relationship between NYU JEN MARKETING LTD/The Supplier, EIK 204227378 (noacoffee.com), and users of the electronic (Internet) pages and services provided by noacoffee.com (Services) on the website noacoffee.com. To access the services of noacoffee.com, the user must register on the website.

The owner of the information platform noacoffee.com is NYU JEN MARKETING LTD, a company registered in the Republic of Bulgaria, with registered office: Sofia, 20 Prof. Velizar Velkov Str., registered under EIK 204227378, contact phone +359 885 355 701; email: info@noacoffee.com. The management address is: Sofia, 20 Prof. Velizar Velkov Str.

By confirming and declaring their agreement, users, whether registered or guest shoppers, accept the following:

– Information services on the website are provided “as published.”
– Noacoffee.com is not responsible for the accuracy of published information.
– Noacoffee.com is not responsible and does not commit to deadlines for delivering information about completed user orders, the status of their or other users’ inquiries, questions, and comments about products, product availability, as well as damages and/or missed benefits and other losses of any kind and size that occur after, as a result of, or due to the use/inability to use (due to technical problems, maintenance, administrator decisions, etc.) the website.
– The online purchase system through the website reflects the availability of items at the moment of checking, taking into account the dynamics of turnover. It is possible that certain items and accessories published on the website as “available” at the time of checking may be out of stock and cannot be ordered and delivered through the online store. In any case, Noacoffee.com confirms the possibility/impossibility of delivering the requested item through the online system.
– The parameters (delivery time/method, etc.) of an order made through the online system may be changed, and Noacoffee.com is obliged to inform the user of the changes via the provided email and/or contact phone and/or by other suitable means, no later than the moment of sending the user the delivery notification for the confirmed order to the user’s address.
– When registering on the website, the user provides true, accurate, up-to-date, and complete information necessary for making the sale by filling in all required fields of the registration form.
– Noacoffee.com is not responsible for incorrectly and/or inaccurately filled-in orders in case the user provides false, inaccurate, outdated, or incomplete information, and has the right to deny further access of the individual to some or all services offered on the website.

**Protection of Personal Data:**

By accepting these general terms, the user agrees that their personal data will be used by NYU JEN MARKETING LTD/The Supplier for identification under concluded contracts, accounting purposes, statistical processing, and marketing purposes in accordance with Article 4 of the Personal Data Protection Act.

**Copyrights and Related Restrictions:**

Copyrights and all intellectual property rights in the materials contained on the website, including its design, images, and source code, belong to NYU JEN MARKETING to the virtual POS terminal of NYU JEN MARKETING LTD/The Supplier. Once the payment is confirmed by the virtual POS terminal, Noacoffee.com proceeds with the delivery of the ordered goods and services.

**Intellectual Property Rights:**

All materials on the website, including design, images, and source code, are protected under national and international intellectual property laws. Users can use all services offered on the website for personal, non-commercial purposes, provided that they do not violate the copyrights of Noacoffee.com or third parties directly or indirectly related to the materials on the site. Noacoffee.com reserves the right to transfer publishing rights of materials and other information published on the site to third parties under an additional written agreement regulating the relationship between Noacoffee.com and the entity publishing the information.

When purchasing goods representing objects of copyright and/or patent rights, Noacoffee.com does not provide any additional rights for use and distribution beyond the expressly mentioned rights and/or licenses from the manufacturer/distributor of the goods.

All products and services provided by Noacoffee.com, protected under the Copyright and Related Rights Act, are supplied to users in their original form, packaging, and carrier, without any influence from Noacoffee.com, and in accordance with the licenses and distribution rights provided by the manufacturers and/or their distributors for the Republic of Bulgaria.

Links on the site to other third-party-owned websites are published for the convenience of users. When using such a reference, users do not use a service provided by Noacoffee.com, and these general terms do not apply to the use of the reference outside the site.

Noacoffee.com is not responsible for the information and/or content of other third-party-owned websites, and it does not impose or recommend the use of these sites or the information published on them. Users bear any risks associated with the use of such sites.

**Presentation of Products and Services on the Site:**

Information about the products on the site is categorized into groups and subgroups. Each product listed on the site includes information about the price, the main characteristics of the product, and additional information aimed at assisting users in making an informed choice when purchasing the product. Noacoffee.com is not responsible for inaccuracies in the product description that do not relate to the main characteristics of the products and does not claim to provide exhaustive information.

The prices listed on the site are in Bulgarian Leva and include VAT. In case the product has multiple variations, the prices for each of the variations are listed on the page. Noacoffee.com has the right to make changes to the published products, services, prices, and other characteristics of the goods at any time and without prior notice. Users are considered informed about the indicated changes from the date of their publication. Information about some of the published products may not be up-to-date, but users will be notified in case of an order placed on the site with an online purchase form before the delivery regarding outdated information on the site related to the ordered products.

**Purchase of Goods and/or Services from the Noacoffee.com Site:**

Users have the right to order all products and services listed on the Noacoffee.com site. When placing an order, users can choose the type, brand, and model of the products, the quantity, payment conditions, delivery method, and deadlines according to the options presented on the site. Before the final confirmation of the order with the completion of the online purchase form, users have the right to make changes to the selected products and services at any time.

When placing an order on the site, the user enters into contractual relations with NYU JEN MARKETING LTD/The Supplier for the purchase and sale of the selected item, regulated by these general terms. The order is considered confirmed upon receipt of confirmation from Noacoffee.com containing all the above parameters and in accordance with the instructions specified on the site.

Noacoffee.com reserves the right to change the prices listed on the site at its discretion, at any time, and without the obligation to notify users in advance. Users are obliged to pay the price stated on the site at the time of placing the order, regardless of whether it is lower or higher than the updated price. In case of technical errors in the published information on the site, as a result of which the order cannot be executed, Noacoffee.com has the right to refuse the execution of the order, and no other compensation is owed to the user, except for the reimbursement of the amounts paid and/or deposited by the user for the canceled order if any.

**Payment for Purchased Goods and Services:**

When paying in cash with cash on delivery for ordered and delivered goods and services, the user undertakes to pay the full value of the ordered goods at the time of delivery to Noacoffee.com or its representative/subcontractor performing the delivery of the ordered goods.

In the case of payment by bank transfer, the user pays an amount equal to the value of the delivered goods according to the confirmed order to the bank account of NYU JEN MARKETING LTD/The Supplier, indicated in the generated invoice, and only after the payment is confirmed as received, and the bank account is verified with the corresponding amount, Noacoffee.com executes the delivery of the ordered goods and services.

When paying through a virtual POS terminal, the user pays an amount equal to the value of the delivered goods according to the confirmed order to the virtual POS terminal of NYU JEN MARKETING LTD/The Supplier. Only after the payment is confirmed by the virtual POS terminal, Noacoffee.com proceeds with the delivery of the ordered goods and services.

**Continuation of the Translation:**

through a virtual POS terminal, and only after the payment transaction is confirmed, Noacoffee.com executes the delivery of the ordered goods and services.

**Order:**

The prices of goods and items offered through the online shopping platform accessible via the domain Noacoffee.com are prices excluding delivery costs. The delivery cost is determined separately when placing the order. Users primarily use the interface of the NYU JEN MARKETING LTD/The Supplier’s page to enter into purchase and sale contracts for the products offered by the Supplier in the online shopping information platform. The contract is concluded in Bulgarian.

The contract between NYU JEN MARKETING LTD/The Supplier and the User represents these general terms, available at the address https://www.noacoffee.com/terms/. The contracting party with NYU JEN MARKETING LTD/The Supplier is the User according to the data provided during registration and contained in the User’s personal profile.

This contract is considered concluded from the moment of filling out and confirming the registration form in the information platform by the User for the respective request. The contract for the purchase and sale of goods is considered concluded from the moment of the User’s request through the Supplier’s interface.

NYU JEN MARKETING LTD/The Supplier delivers the goods to the address specified by the User through the courier company subcontractor and is not responsible if the User’s provided data is incorrect or misleading.

**Order Rules:**

The contract concluded between the User and the website is a distance selling contract under the conditions of advance or deferred payment.

**Delivery:**

The User has the right to choose whether the requested, ordered, and prepaid (or deferred for payment after delivery) goods can be delivered directly to the address specified by the User – by courier or can be picked up personally from the office of NYU JEN MARKETING LTD.

!!! The value of courier and transportation expenses is not included in the prices of goods and items. It is determined according to the tariffs of the chosen courier, and the User can inquire about it during the order process – on the cart page – before starting the order fulfillment procedure.

!!! In case the selected, ordered, and prepaid item is out of stock, and the supplier is unable to fulfill the order, the User may replace the given products with others of the same value, or the User has the right, upon explicit request, to have the paid amount refunded.

!!! Delivery Time: Within 24 hours to 3 working days. After receiving and processing the order, the Supplier reserves the right to extend the delivery time by a period of up to 30 working days (in circumstances other than normal). In such a case, the Supplier will inform the User via email about the circumstances, possibilities, and rights.

The delivery time for the ordered products for which payment has been received to the User’s specified address is from 24 hours to 3 working days, after receiving the order confirmation. The period may be extended during official holidays and/or rest days with the duration of non-working days. In all cases, delays in the indicated delivery times are possible, and the User should be promptly informed by Noacoffee.com.

The delivery of the ordered goods is carried out in the chosen manner by the User and according to the specified deadlines. Noacoffee.com reserves the right to extend the indicated deadlines by up to 7 (seven) days without prior notice to Users and to extend the deadlines by more than 7 (seven) days with the prior consent of the User who has requested the delivery.

The delivery cost is determined depending on the type and size of the product, the delivery address, and the number of products in the order. When placing an order from the online store, in the “Notes to the order” section, the user has the opportunity to specify a convenient day for delivery, and Noacoffee.com accommodates the delivery according to the user’s preferences, for which the user is promptly notified.

Noacoffee.com may request additional confirmation from the user for the placed order, including by phone, fax, or email. In case the User refuses to provide the information requested by Noacoffee.com, the refusal leads to the automatic cancellation of the order, with or without additional notification to the User.

The cost of delivery expenses is automatically calculated in the order value and is indicated below the information published for the ordered item. The delivery amount is borne by the customer.

Noacoffee.com is not responsible for delays in delivery due to circumstances beyond Noacoffee.com’s control, such as delays by the courier performing the delivery.

Upon receipt of the delivery, the goods should be carefully inspected by the User and/or an authorized person. In the event of external visible defects – possible damages, impacts, and other damages discovered during delivery, the User should sign a damage protocol in the presence of the courier, describing the identified defects, and promptly notify Noacoffee.com at tel. +359 885 355 701.

If the User accepts the delivery without remarks, all subsequent claims for external visible defects in the received goods are deemed unfounded and should not be satisfied. In case a damage protocol is not drawn up and signed in the presence of the courier upon receipt of the goods and/or Noacoffee.com is not promptly notified at tel. +359 885 355 701, the User loses the right to bring the identified external visible defects in line with the sales contract.

Certainly! Here is the modified text with “NÜ JEN MARKETING LTD” replaced with “New Gen Marketing Ltd – everyware”:

Through a virtual POS terminal, and only after the payment transaction is confirmed, Noacoffee.com executes the delivery of the ordered goods and services.

**Order**
The prices of the products and items offered through the online shopping platform, accessible via the domain Noacoffee.com, are prices without the delivery cost. The delivery cost is determined separately when placing the order. Users mainly use the interface of the New Gen Marketing Ltd – everyware page to enter into purchase and sale agreements for the Supplier’s products on the online shopping information platform. The contract is concluded in Bulgarian.

The contract between New Gen Marketing Ltd – everyware and the User represents the current general terms and conditions available at [link](https://www.noacoffee.com/uslovia-za-polzvane/). The party to the contract with New Gen Marketing Ltd – everyware is the User, according to the data provided during registration and contained in the User’s profile. This contract is considered concluded from the moment of filling out and confirming the registration form in the information platform by the User for the respective request. The purchase and sale contract for the product is considered concluded from the moment the User declares it through the Supplier’s interface.

New Gen Marketing Ltd – everyware delivers the goods to the address specified by the User through the subcontractor courier company and is not responsible if the data provided by the User is incorrect or misleading.

**Order Rules:**
The contract concluded between the User and the site is a distance selling contract with the conditions of advance or deferred payment.

**Delivery:**
The User has the right to choose whether the requested, ordered, and prepaid (or deferred payment after delivery) goods can be delivered directly to the address specified by the User – by courier or picked up personally from the office of New Gen Marketing Ltd – everyware.

– **Delivery cost is not included** in the prices of products and items.
– The delivery cost is determined according to the rates of the chosen courier, and the User can inquire about it during the order process on the cart page before starting the order fulfillment procedure.
– In case the selected, ordered, and prepaid item is out of stock, and the supplier is unable to fulfill the order, the User can replace the items with others of the same value, or the User has the right, upon explicit request, to be refunded the paid amount.
– Delivery Time: from 24 hours to 3 business days. After accepting and processing the order, the Supplier reserves the right to extend the delivery time by a period of up to 30 business days (in circumstances other than normal). In such a case, the Supplier will inform the User by email about the circumstances, possibilities, and rights.

The delivery time for the ordered items for which payment has been received to the User’s specified address is from 24 hours to 3 business days after receiving the order confirmation, with the possibility of extension during official holidays and/or non-working days with the duration of non-working days. In all cases, delays in the specified delivery times are possible, for which the User should be promptly informed by Noacoffee.com.

The delivery of the ordered items is carried out in the way chosen by the User and according to the specified deadlines. Noacoffee.com reserves the right to extend the specified deadlines by up to 7 (seven) days without prior notification to the Users and to extend the deadlines by more than 7 (seven) days with the prior consent of the User who requested the delivery.

The delivery cost is determined based on the type and size of the item, the delivery address, and the number of products in the order.

For online store purchases, in the “Order Notes,” the User has the option to specify a convenient delivery day, and Noacoffee.com aligns the delivery with the preferences of the User, who is promptly informed.

Noacoffee.com may request additional confirmation from the User for the made order, including by phone, fax, or email. In case the User refuses to provide the information requested by Noacoffee.com, the refusal to provide information leads to the automatic cancellation of the order with or without additional notification to the User.

The cost of delivery is automatically calculated in the order value and is indicated under the information published for the ordered item. The delivery amount is borne by the customer. Noacoffee.com is not responsible for delivery delays due to circumstances beyond Noacoffee.com’s control, such as delays by the courier delivering the items.

Upon delivery, the items should be carefully inspected by the User and/or an authorized person. In the event of external visible defects – any damage, impacts, and other damages identified upon delivery, the User should sign a damage protocol in the presence of the courier, describing the identified defects, and immediately notify Noacoffee.com at tel. +359 885 355 701.

If the delivery is accepted by the User without comments, any subsequent claims for external visible defects of the received items are considered unfounded and should not be satisfied. In case a damage protocol is not drawn up and signed in the presence of the courier upon receiving the item and/or Noacoffee.com is not promptly notified at tel. +359 885 355 701. The User loses the right to bring the identified external visible defects in line with the sales contract.

**Address and Contact Information:**
If the User provides an incorrect or wrong address, contact person, and/or phone number when submitting the application, Noacoffee.com is not responsible for the inaccurate execution of the order due to the incorrect information provided by the User.

Upon handing over the items, the User or a third party specified by him/her must sign the accompanying documents. Any person other than the applicant who accepts the item upon delivery is considered a third party.

In case the User is not found within the delivery period at the specified address and/or access to the delivery address is not provided, Noacoffee.com is relieved of its obligation to deliver the requested items, and the User loses the opportunity for the ordered items to be delivered to him/her.

**Defective Items and Returns:**
When the delivered items do not clearly correspond to those requested for purchase by the User, and this can be established by a regular inspection of the delivered items, the User has the right to request the delivered item to be replaced with the one corresponding to the User’s purchase request within 24 hours of notifying Noacoffee.com of such a request at tel: +359 885 355 701 or email: info@noacoffee.com.

Noacoffee.com reserves the right to choose/change the subcontractor performing the delivery without being obliged to inform the User in advance, as long as it does not affect the method and timing of delivery.

Noacoffee.com delivers items only within the territory of Bulgaria.

**Liability:**
New Gen Marketing Ltd – everyware does not guarantee the accuracy, correctness, and reliability of all materials contained on the site. All materials are intended for information only and do not constitute advice to purchase the respective product.

In the event of technical errors in the content, valid concluded sales contracts bind the parties to them, unless they are destroyed according to applicable legislation – in which case neither the User nor New Gen Marketing Ltd – everyware will owe compensation to either party.

New Gen Marketing Ltd – everyware reserves the right to stop the site at any time, without providing reasons for it, including but not limited to updates, improvements, or maintenance, without being responsible for such a stop.

New Gen Marketing Ltd – everyware is not responsible for the content of websites accessible through hyperlinks published on the Site, in accordance with the provisions of the Electronic Commerce Act.

**Refusal of Purchased Goods:**
Users have the right to claim or refuse the concluded contract within the terms and conditions provided and regulated by the laws of the Republic of Bulgaria, in particular, the Consumer Protection Act.

1. The User has the right, without owing compensation or penalty and without stating a reason, to refuse the concluded contract within a period of 2 working days from the date of receiving the goods.

2. The right of refusal under para. 1 does not apply in the following cases:
– For the supply of goods and provision of services, the price of which depends on fluctuations in the financial markets that New Gen Marketing Ltd – everyware cannot control;
– For the delivery of goods made according to the requirements of the User or according to his individual order;
– For the delivery of goods that, due to their nature, are consumable or cannot be returned or are subject to rapid deterioration, or there is a danger of deteriorating their quality;
– For the delivery of sealed goods that are not suitable for return due to reasons related to hygiene or the protection of health.

4. In case the User exercises his right to refuse under para. 1, New Gen Marketing Ltd – everyware is obliged to refund the amounts paid by the User in full no later than 30 calendar days from the date on which the User has exercised his right to refuse the concluded contract. From the amount paid by the User under the contract, the costs of returning the goods are deducted, unless the User has returned the goods at his own expense and has informed the Supplier about it.

6. To exercise his right of refusal, the User must notify Noacoffee.com of his name, geographical address, and if any, phone number, fax, and email and his decision to refuse the contract with an unequivocal statement (e.g., a letter sent by mail, fax or email).

7. The User can also fill in and submit electronically the standard withdrawal form or another unequivocal statement of withdrawal from the contract on the Noacoffee.com website. If he uses this option, Noacoffee.com will immediately send a confirmation message of receiving the withdrawal on a durable medium (e.g., by email).

8. In case the User refuses the contract, Noacoffee.com will refund all payments received, including delivery costs (except for additional costs related to the User’s chosen method of delivery different from the cheapest standard method offered by Noacoffee.com), without undue delay and in any case not later than 14 days from the date on which the User informed Noacoffee.com of his decision to withdraw from the contract. Noacoffee.com will make the refund only to the User’s bank or card account.

9. Noacoffee.com has the right to postpone the refund until the goods are returned or until evidence is provided that the goods have been sent back, depending on which event occurs earlier.

10. The User must send the goods back to Noacoffee.com or return them without undue delay and in any case not later than 14 days from the day on which the User informed Noacoffee.com of his withdrawal from the contract. To comply with the withdrawal period, it is sufficient for the User to send his message regarding the exercise of the right of withdrawal before the expiration of the withdrawal period.

11. In case the User refuses the contract, Noacoffee.com will refund all payments received, including delivery costs (except for additional costs related to the User’s chosen method of delivery different from the cheapest standard method offered by Noacoffee.com), without undue delay and in any case not later than 14 days from the date on which the User informed Noacoffee.com of his decision to withdraw from the contract. Noacoffee.com will make the refund only to the User’s bank or card account.

12. Noacoffee.com has the right to postpone the refund until the goods are returned or until evidence is provided that the goods have been sent back, depending on which event occurs earlier.

13. The User must send the goods back to Noacoffee.com or return them without undue delay and in any case not later than 14 days from the day on which the User informed Noacoffee.com of his withdrawal from the contract. To comply with the withdrawal period, it is sufficient for the User to send his message regarding the exercise of the right of withdrawal before the expiration of the withdrawal period.

**Noacoffee.com for contract withdrawal.**
11. The deadline is considered met if the consumer sends back the goods to Noacoffee.com before the expiration of the 14-day period.
12. The consumer should bear the direct costs of returning the goods up to 4 BGN.
13. The consumer is solely responsible for the decrease in the value of the goods due to their testing, different from what is necessary to establish their nature, characteristics, and proper functioning.
14. The goods should be returned in the original packaging, complete with accompanying documentation, and without damage. Noacoffee.com reserves the right, in case the returned goods have damaged packaging, signs of use, scratches, impacts, damage from an electric shock, missing accessories, warranty card, to assess whether to accept the returned goods.

**Applicable Law**
Any dispute regarding the application of these General Terms and Conditions for using the website, or their violation, including disputes and disagreements regarding the validity, interpretation, termination, execution, or non-performance of the parties’ obligations, will be settled amicably by the parties. In case of failure to reach an agreement, the dispute will be referred to resolution before the respective competent court in Sofia, following the procedure of the Civil Procedure Code.

A decision by a competent court or a change in legislation that renders any of the conditions of these General Terms and Conditions for using the website invalid, void, or unenforceable will apply only to that condition and will not render any other condition invalid, void, or unenforceable, and all other conditions will remain in full force and effect, to the extent not substantially affected by the change.

For all matters not regulated by these conditions, the provisions of Bulgarian civil law apply.

By checking the box against the General Terms and Conditions of New Gen Marketing Ltd/The Supplier, the Consumer /Buyer/ declares that they are familiar with these General Terms and Conditions and unconditionally accept them, committing to comply with them.

**Termination of the General Terms and Conditions and the Consumer’s contract with New Gen Marketing Ltd/The Supplier occurs in the following cases:**
– Upon termination and liquidation or declaration of insolvency of one of the parties to the contract;
– By mutual agreement of the parties in writing;
– Unilaterally, with notice from either party in case of non-performance of the obligations of the other party;
– In case of objective impossibility of one of the parties to the contract to perform its obligations;
– Upon seizure or sealing of equipment by state authorities;
– In case of deletion of the Consumer’s registration in the online shopping information platform. In this case, concluded but unfulfilled purchase and sale agreements remain in force and are subject to performance;
– In case of exercising the right of withdrawal according to Art. 55, para. 1 of the Consumer Protection Act.

**Other**
Noacoffee.com has the right to unilaterally change all conditions for the delivery of the provided goods and any other information published on the website without prior notice to the Consumer.

Noacoffee.com reserves the right to send messages to the Consumer related to new products and services, promotions, and/or changes in the conditions and methods of delivery of the provided goods and any other information published on the Noacoffee.com website. This site is administered by Noacoffee.com and its application is valid only within the territory of the Republic of Bulgaria. Noacoffee.com declares that the materials or services listed on this site are not suitable or available outside the territory of the Republic of Bulgaria, and accordingly, access to them from territories outside the specified territory is invalid.

Questions, inquiries, and consultations from the Consumer can be made online through the Noacoffee.com website using the form for questions and inquiries or through an employee from the Online department at tel. +359 885 355 701, during working hours: from 09:30 to 18:00, Monday to Friday.

These General Terms and Conditions may be updated at any time, and their publication on the Noacoffee.com website is considered notification to users of the changes. By using the Noacoffee.com website, you agree to all rules, conditions, and instructions.

These General Terms and Conditions and rules for working with customers of New Gen Marketing Ltd/The Supplier cancel all previous ones and are effective from the date of their publication on 11/04/2017.

**USE OF THE Noacoffee.com WEBSITE IS BOUND BY THESE TERMS OF USE. BY ACCESSING (LOADING) THE WEBSITE, YOU ACCEPT AND AGREE TO THESE TERMS, OBLIGING YOURSELF TO COMPLY WITH THEM. IN CASE YOU DISAGREE WITH ANY OF THE TERMS BELOW, PLEASE DO NOT USE THE WEBSITE. BY USING THE WEBSITE, YOU DECLARE NOT ONLY YOUR CONSENT TO THEM BUT ALSO THAT YOU HAVE THE RIGHT, AUTHORITY, AND LEGAL CAPACITY TO ACCEPT AND BE BOUND BY THESE TERMS.**

The coordinates of Noacoffee.com are as follows:
New Gen Marketing Ltd, EIK: 204227378
Sofia, Prof. Velizar Velkov Str. 20
Tel.: +359 885 355 701 / email: info@noacoffee.com / Noacoffee.com