Политика за поверителност

В настоящото изявление за поверителност са описани начините, по които Ню Джен Маркетинг ЕООД събира, държи и използва информация за отделни лица, които посещават този уебсайт. ПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ УЕБСАЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СЪС СЪБИРАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗЛОЖЕНОТО В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ВИЕ СЪЩО ТАКА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НЮ ДЖЕН МАРКЕТИНГ ЕООД МОЖЕ ПЕРИОДИЧНО, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ, ДА ИЗМЕНЯ, ДОПЪЛВА ИЛИ ОТМЕНЯ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДА АКТУАЛИЗИРА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Ние обаче във всеки един момент ще боравим с Вашата Лична информация съгласно Политиката за поверителност, която е в сила към момента на събирането. Ние възнамеряваме да публикуваме измененията в политиката ни за поверителност на тази страница, за да сте напълно информирани относно видовете информация, която събираме, как използваме тази информация и при какви обстоятелства тя може да бъде разкривана. Нашата Политика за поверителност е публикувана на началната ни страница и е достъпна на всяка страница, на която се искат Лични данни. На местата, където се събират данни, може да са дадени допълнителни обяснения, ако е приложимо, относно целите, за които ще се използват данните.

  1. Декларация за поверителност

Използваното в настоящата Политика за поверителност понятие „Лични данни“ се отнася за информация, като например Вашите имена, дата на раждане, електронна поща, адрес за кореспонденция или телефонен номер, която може да се използва за идентифицирането Ви. По принцип ние ще обработваме Лични данни единствено съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност. Ние обаче си запазваме правото да извършваме допълнителна обработка, доколкото това е разрешено или се изисква от закона, или в помощ на правно или наказателно разследване.
В следващите раздели е разяснено как и кога ще събираме Лични данни от Вас.

  1. Предназначение на Личните данни

За повечето от нашите услуги не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте. За някои услуги обаче може да е необходимо да ни предоставите Лични данни. В такъв случай, ако решите да не предоставите поисканите от нас Лични данни, Вие няма да можете да получите достъп до определени части от сайта, а ние няма да можем да отговорим на запитването Ви.
Възможно е да събираме и използваме Лични данни, за да Ви предоставим продукти или услуги, да фактурираме продукти и услуги, които искате, да предлагаме продукти и услуги, за които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас, или за да комуникираме с Вас с друга цел, която е видна от обстоятелствата или за която Ви информираме при събирането на Лични данни от Вас.

  1. Неразкриване на Лични данни

Ние няма да продаваме, споделяме или по друг начин да предаваме Личните Ви данни на трети лица, освен съгласно предвиденото в настоящата Политика за поверителност. Възможно е да разкрием Личните Ви данни на други свързани лица на Ню Джен Маркетинг ЕООД по цял свят, които са съгласни да ги третират съгласно настоящата Политика за поверителност. Възможно е също така Лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целта(целите), за която(които) са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на стоки, услуги оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка. Тези трети лица са договорили с нас да използват Лични данни само за договорената цел и да не продават Личната Ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.
Възможно е също така събраните от Вас Лични данни да бъдат предадени на трето лице в случай че търговската дейност на този сайт или част от нея и клиентските данни, свързани с нея, е предмет на продажба, възлагане или прехвърляне, в който случай ние ще изискаме от купувача, правоприемника или приобретателя да третира Личните данни съгласно настоящата Политика за поверителност. Освен това, възможно е Лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или правителствен акт, или ако разкриването е необходимо по друг начин в помощ на наказателно или друго правно разследване или производство в страната или чужбина.

  1. Право на достъп, коригиране и възражение

При всяко обработване Лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за легитимна търговска цел съгласно описаното в настоящата политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще Ви дадем възможност да възразите срещу обработването на Личните Ви данни. В случай на електронен директен маркетинг ще Ви предложим начин да изберете опция повече да не получавате маркетинг материали или начин да изберете опция за получаване, ако това се изисква по закон. Ако желаете да се свържете с нас относно използването от наша страна на Личните Ви данни или за да възразите срещу обработването на Личните Ви данни, пишете ни на адрес: info@noacoffee.com. В съобщението до нас посочете наименованието на уебсайта, на който сте предоставили информацията, както и конкретната информация, която бихте искали да коригираме, актуализираме или заличим, заедно с надлежна идентификация на самоличността Ви. Исканията за заличаване на лични данни ще са предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени ни за съобщаване или за подаване или съхранение на документи.

 

  1. Сигурност и конфиденциалност

За да се обезпечи сигурността и конфиденциалността на Личните данни, които събираме онлайн, ние използваме мрежи от данни, защитени, inter alia, с парола и защитна стена, отговаряща на индустриалните стандарти. При боравенето с Личните Ви данни ние вземаме мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване.

  1. „Бисквитки“ и интернет тагове

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Ако не желаете да инсталираме бисквитки, пишете ни на адрес: info@noacoffee.com. Бихме искали да Ви информираме обаче, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви. Възможно е също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация.
Понякога е възможно да използваме интернет тагове (познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“и„1-by-1 GIFs“) и бисквитки на този сайт, както и да ги внедряваме чрез трето лице – рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който  се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IPадрес) в друга държава. Тези тагове/бисквитки са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този сайт, така и на различни страници в този сайт. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайтовете ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от Ваша страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице – партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име.

  1. Google Analytics

Ние използваме услугата „Google Analytics“, за да рационализираме портфолиото си от уебсайтове чрез: (а) оптимизиране на трафика до и между корпоративните уебсайтове, и (б) интегриране и оптимизиране на уебстраници, ако е приложимо. „Google Analytics“ е услуга, предлагана от корпорацията Google Inc., чрез която се изготвя подробна статистика относно трафика на даден уебсайт и източниците на трафик и се измерватнивата на превръщане на потребителите в клиенти (conversion) и продажбите. „Google Analytics“ използва „бисквитки“, съхранявани на компютъра Ви, за да се анализира как потребителите ползват уебсайта ни.
Генерираната от бисквитките информация относно Вашето ползване на уебсайта ни, включително IP адреса Ви, ще бъде приведена в анонимна форма чрез използване на съответните настройки (функцията „_anonymizelp()“ или еквивалентна функция) и предадена до сървъри на Google в Съединените щати. За повече информация относно процеса на привеждане на IP в анонимна форма, вижте https://support.google.com/analytics/answer/2763052.
Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на уебсайта ни, изготвяне на справки относно активността на уебсайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ.
Google може да предава тази информация на трети лица в случай че има законово задължение или ако трето лице обработва данни от името на Google. Google в никакъв случай няма да съчетава или свързва IP адреса Ви с други данни, съхранявани от Google.
Вие можете да изключите или спрете инсталирането и съхраняването на бисквитки чрез настройките на браузъра Ви, като свалите и инсталирате безплатния софтуер Opt-out Browser Add-on, достъпен на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Информираме, че в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на уебсайта ни.
С ползването на уебсайта ни Вие се съгласявате с обработването на всякакви лични данни, които Google ще събере за Вас по начина или за целите, посочени по-горе.

  1. Линкове към други сайтове

Настоящата политика за поверителност се прилага само за този уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е да публикуваме линкове към други уебсайтове, за които смятаме, че могат да представляват интерес за нашите посетители. Целта ни е да осигурим, че тези уебсайтове са от най-високо стандарт. Но поради естеството на интернет, ние не можем да гарантираме стандартите за поверителност на уебсайтове, към които даваме линкове, или да отговаряме за съдържанието на други сайтове, различни от този сайт, и настоящата Политика за поверителност не е предназначена да се прилага за който и да е свързан сайт, който не е собственост на Ню Джен Маркетинг ЕООД.

  1. Свържете се с нас

Ако имате въпроси или оплаквания относно спазването на настоящата Политика за поверителност от наша страна, или ако искате да направите препоръки или коментари относно подобряване качеството на нашата Политика за поверителност, пишете ни на info@noacoffee.com

Политика за поверителност

This privacy statement describes the ways in which New Gen Marketing EOOD collects, retains, and uses information about individuals who visit this website. BY USING THIS WEBSITE, YOU AGREE TO THE COLLECTION AND USE OF INFORMATION AS DESCRIBED IN THIS PRIVACY POLICY. YOU ALSO CONFIRM THAT NEW GEN MARKETING EOOD MAY, AT ITS DISCRETION AND WITHOUT NOTICE, MODIFY, SUPPLEMENT, OR CANCEL, OR OTHERWISE UPDATE THIS PRIVACY POLICY. However, we will handle your Personal Information at all times in accordance with the Privacy Policy in effect at the time of collection. We intend to post changes to our privacy policy on this page to keep you fully informed about the types of information we collect, how we use this information, and under what circumstances it may be disclosed. Our Privacy Policy is published on our homepage and is accessible on any page where Personal data is requested. Additional explanations may be provided where data is collected, if applicable, regarding the purposes for which the data will be used.

1. Privacy Statement

The term “Personal Data” as used in this Privacy Policy refers to information such as your name, date of birth, email address, mailing address, or phone number that can be used to identify you. In general, we will process Personal Data only in accordance with what is outlined in this Privacy Policy. However, we reserve the right to conduct additional processing, to the extent permitted or required by law, or in support of legal or criminal investigations.

The following sections clarify how and when we will collect Personal Data from you.

2. Purpose of Personal Data

For most of our services, no registration is required, allowing you to visit our site without informing us of your identity. However, for some services, it may be necessary for you to provide Personal Data. In such a case, if you choose not to provide the requested Personal Data, you will not be able to access certain parts of the site, and we will not be able to respond to your request. We may collect and use Personal Data to provide you with products or services, invoice products and services you request, offer products and services we believe may be of interest to you, or communicate with you for other purposes apparent at the time of collecting Personal Data from you.

3. Non-Disclosure of Personal Data

We will not sell, share, or otherwise transfer your Personal Data to third parties except as provided in this Privacy Policy. We may disclose your Personal Data to other affiliated entities of New Gen Marketing EOOD worldwide who agree to treat them in accordance with this Privacy Policy. Your Personal Data may also be transferred to third parties acting on our behalf for further processing according to the purpose(s) for which they were originally collected or for lawful processing in other ways, such as product delivery, service assessment, website utility evaluation, marketing, data management, or technical support. These third parties have agreed with us to use Personal Data only for the agreed-upon purpose and not to sell your Personal Information to third parties or disclose it to third parties, except as required by law, permitted by us, or stated in this Privacy Policy. Additionally, your collected Personal Data may be transferred to a third party in the event that the business of this website or part of it, along with customer data associated with it, is sold, assigned, or transferred, in which case we will require the buyer, assignee, or transferee to treat your Personal Data in accordance with this Privacy Policy. Furthermore, Personal Data may be disclosed to a third party if required to do so by applicable law, court order, or government act, or if disclosure is otherwise necessary in aid of a criminal or other legal investigation or proceeding in the country or abroad.

4. Right to Access, Correct, and Object

In any processing of Personal Data, we take reasonable measures to ensure that your Personal Data is accurate and up-to-date for the purposes for which it was collected. If processing is not reasonably necessary for a legitimate business purpose according to what is described in this policy or to comply with the law, we will provide you with the opportunity to object to the processing of your Personal Data. In the case of electronic direct marketing, we will offer you the option to opt-out of receiving marketing materials or the option to opt-in if required by law. If you wish to contact us regarding our use of your Personal Data or to object to the processing of your Personal Data, please write to us at: info@noacoffee.com. In your message to us, please specify the name of the website where you provided the information and the specific information you would like us to correct, update, or delete, along with proper identification of yourself. Requests for the deletion of personal data will be subject to all applicable legal and ethical obligations imposed on us for disclosure or filing or retention of documents.

5. Security and Confidentiality

To ensure the security and confidentiality of the Personal Data we collect online, we use data networks protected, inter alia, by passwords and a firewall that complies with industry standards. When handling your Personal Data, we take measures to protect the information from loss, misuse, unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction.

6. “Cookies” and Internet Tags

We may collect and process information about your visits to this website, such as the pages you visit, the website from which you came, and some of the searches you perform. We use this information to improve the content of the site and gather aggregated statistics about individuals using our site for internal market awareness purposes. In this process, we may install “cookies” that collect information about your domain name, your Internet service provider, your operating system, as well as the date and time of access. A “cookie” is a small information element sent to your browser and stored on your computer’s hard drive. Cookies do not harm your computer. You can configure your browser to notify you when you receive a “cookie,” allowing you to decide whether to accept it or not. If you do not wish to install cookies, please write to us at: info@noacoffee.com. However, we would like to inform you that if you do not accept cookies, you may not be able to use the full functionality of your browser’s software. We may also receive services from third parties who assist us in collecting and processing the information described in this section.

Sometimes, we may use internet tags (also known as “action tags,” “single-pixel GIFs,” “clear GIFs,” “invisible GIFs,” and “1-by-1 GIFs”) and cookies on this site, and embed them through a third-party advertising partner or web analytics partner, who is located and stores the relevant information (including your IP address) in another country. These tags/cookies are placed in both online advertisements leading users to this site and on various pages of this site. We use this technology to measure the response of visitors to our sites and the effectiveness of our advertising campaigns (including how many times a page is opened and which information is viewed), as well as to assess your use of this website. Using these tags/cookies, the third-party partner or web analytics partner may collect data about visitors to our and other websites, compile reports for us regarding website activity, and provide other services related to website and internet usage. These partners may provide the collected information to other parties if required by law or if they engage other parties to process information on their behalf.

7. Google Analytics

We use the “Google Analytics” service to streamline our portfolio of websites through: (a) optimizing traffic to and between corporate websites and (b) integrating and optimizing web pages, if applicable. “Google Analytics” is a service offered by Google Inc., providing detailed statistics on the traffic to a website and the sources of traffic, as well as measuring user conversion and sales. “Google Analytics” uses “cookies” stored on your computer to analyze how users use our website.

The information generated by the cookies regarding your use of our website, including your IP address, will be anonymized using the appropriate settings (the “_anonymizeIp()” function or equivalent function) and transmitted to Google servers in the United States. For more information on the anonymization process of the IP address, see https://support.google.com/analytics/answer/2763052.

Google will use the information created by the cookies on our behalf for the purpose of evaluating the use of our website, generating reports on website activity, and providing us with these reports for analysis purposes.

Google may transmit this information to third parties if legally required or if a third party processes data on behalf of Google. Under no circumstances will Google combine or associate your IP address with other data stored by Google.

You can disable or stop the installation and storage of cookies by configuring your browser settings, by downloading and installing the free Opt-out Browser Add-on software, available at: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Please note that in such a case, you may not be able to use all the features of our website.

By using our website, you agree to the processing of any personal data that Google may collect about you in the manner and for the purposes set out above.

8. Links to Other Sites

This Privacy Policy applies only to this website but not to websites owned by third parties. We may provide links to other websites that we believe may be of interest to our visitors. Our goal is to ensure that these websites meet the highest standards. However, due to the nature of the internet, we cannot guarantee the privacy standards of websites to which we provide links or be responsible for the content of other sites, different from this site, and this Privacy Policy is not intended to apply to any affiliated site that is not owned by New Gen Marketing EOOD.

10. Contact Us

If you have questions or complaints regarding our compliance with this Privacy Policy, or if you want to make recommendations or comments to improve the quality of our Privacy Policy, please write to us at info@noacoffee.com.